Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: PRZETARGI
Zapytania Oferenta 2 i odp. PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 26.08.2010r.

 

SP ZOZ/186/10

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pytania dot. zadania nr II:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści fotel o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, łatwej do czyszczenia i dezynfekcji, bez obudowy z tworzywa sztucznego?

Odp. Nie.

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w regulację segmentu siedziska z przy użyciu mechanizmu zapadkowego oraz regulację segmentu oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza fotel wyposażony w regulację segmentu siedziska przy użyciu mechanizmu zapadkowego oraz regulację segmentu oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej.

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców w zakresie -10/+70°?

Odp. Nie.

Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w jeden segment oparcia pleców, bez oddzielnego segmentu głowy, o długości 800 mm?

Odp. Nie.

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w segment siedzenia o długości 470 mm?

Odp. Nie.

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę ledową na giętkim ramieniu o długości 80 cm?

Odp. Tak, zamawiający dopuści lampę ledową na giętkim ramieniu o dł. 80 cm.

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska

 
zapytaniaOfertnta1iodp. PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 23.08.2010r.

 

SP ZOZ/184/10

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznie 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Zadanie nr 3 Ultrasonograf

 

            Pyt. 1. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 2 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w możliwość eksportu i importu danych w formatach: BMP, PNG, JPG, GIF, DCM, AVI, XVID, bez możliwości eksportu w formacie Raw Data? Format Raw Data jest stosowany w ultrasonografii tylko przez firmę GE. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

Odp. Zamawiający dopuści do przetargu każdy aparat, który spełnia wymagania określone w SIWZ.

 

Pyt. 2. Czy zmawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 2-letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowicę conveks o zakresie częstotliwości pracy 2-5 MHz?

 

 Odp.  Zamawiający dopuści do przetargu każdy aparat, który spełnia wymagania określone w SIWZ.

 

Pyt. 3. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 2-letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowicę endowaginalną o zakresie częstotliwości 4-9 MHz i z kątem patrzenia 165°?

 

Odp. Zamawiający dopuści do przetargu każdy aparat, który spełnia wymagania określone w SIWZ.

 

ODPOWIEDŹ DO POBRANIA

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska

 
Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Konopiska, dn. 19.08.2010r.

SP ZOZ/178/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

1.Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozkonopiska.e-bip.org.pl, www.zozkonopiska.pl , http://www.bip.konopiska.akcessnet.net/.

Istnieje również możliwość nabycia lub zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach, ul. Lipowa 3, (księgowość), pn – pt w godz. 8.00 – 15.00

tel./fax. 034/328 – 20 – 07

4.Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”

Zakres rzeczowy zamówienia:

Zadanie nr I:

1.Detektor tętna płodu

2.KTG

3.Ultrasonograf

Zadanie nr II:

1.Fotel ginekologiczno – urologiczny

Zadanie nr III:

1.Spirometr

2.Aparat holterowski

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

33 10 00 00 – 1 urządzenia medyczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zadanie nr 1

- Zadanie nr 2

- Zadanie nr 3  

5.Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

- data rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

- data zakończenia: 31.10.2010r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b.posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać, że zrealizowali tj. rozpoczęli i zakończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – potwierdzone referencjami

c.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.złożą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w pkt 8 ogłoszenia o zamówieniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

8.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o dokumentach, które Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp:

1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia:

a.oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie to musi być złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jedynie w sytuacji, gdy każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie)

b.wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – według załącznika nr 4 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie)

c.dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w ppkt b zostały zrealizowane należcie.

2.Stosownie do treści art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument winny być przedstawiony w formie oryginału.

3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oferta musi zawierać:

a.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego  zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie to musi być  złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną)

4.Stosownie do zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009r.  sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz.1817):

a.jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

b.jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 8, ppkt 1 lit. a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkana lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ponadto oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz asortymentowo – cenowy – załącznik 6 SIWZ

- wypełniony formularz oferty – załącznik 1 SIWZ

- podpisany projekt umowy załącznik nr 5 SIWZ

9.Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium    |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena ofertowa         |  100   |

---------------------------------------------------------------------------

11.Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3  

42 – 274 Konopiska (księgowość)

do dnia  30.08.2010r. do godz. 10.30

12.Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

dnia 30.08.2010r. godz. 10.45 pokój Dyrektora.

13.Termin związania ofertą:

30 dni

14.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15.Zamawiający nie zamierza zastosować dynamicznego systemu zakupów.

16.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w ustawie Pzp.

18.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści złożonej oferty w formie aneksu w zakresie:

- przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku  zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności:

- awarie, katastrofy, akty wandalizmu.

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci.

19.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013.  

20.Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.08.2010r.

1. Załączniknr3.doc

2. Załączniknr2.doc

3. załącznik_nr_4_wykaz_dostaw.doc

4. SIWZ.doc

5. projekt_umowy_zał_5.doc

6. ogłosz_o_zamowieniu.doc

7. Formularzofertowyzalnr1.doc

8. Formularz_asortymentowo_cenowy_zał_nr_6.doc

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3