Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: PRZETARGI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Konopiska, 28.04.2011r.

SP ZOZ/ 84/11

 

Modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

 

Z uwagi na rozbieżności w treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej i BIP Zamawiającego oraz SIWZ z treścią ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2011r. ( nr ogłoszenia 93508-2011) Zamawiający wprowadza następującą zmianę:

 1. w treści SIWZ polegającą na tym, że:

XIV. Składanie ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Lipowa 3 (księgowość) do dnia 23. 05. 2011r. do godz. 1230.

 

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

42-274 Konopiska ul. Lipowa 3

Oferta na wykonanie: Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia – II etap

 

Nie otwierać przed dniem: 23. 05. 2011r., godz. 1230

XV. Otwarcie ofert.

 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23. 05. 2011r. o godz. 12.45 w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3, pokój Dyrektora.”

II. w treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej i BIP Zamawiającego, polegającą na tym, że:

11) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3,

42-274 Konopiska

księgowość

do dnia 23.05.2011r. do godz. 1230

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

ul. Lipowa 3,

42-274 Konopiska

dnia 23.05.2011r. godz.1245 pokój Dyrektora

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 


 

SPZOZ/ 82/11               Konopiska, 28.04.2011r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia – II etap"

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42-274 Konopiska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony.

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.zozkonopiska.pl → Aktualności → Przetargi, www.zozkonopiska.e-bip.org.pl

Istnieje również możliwość nabycia lub zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej GOZ,

42-274 Konopiska ul. Lipowa 3, księgowość pn. – pt. w godz. 8.00-16.00

tel./fax. (034) 328 20 07

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia – II etap

Zakres rzeczowy zamówienia:

-rozbiórka istniejącej ściany murowanej i o konstrukcji z gipso-kartonu

- rozbiórka istniejących okładzin z glazury, wykonanie nowych okładzin z glazury na ścianach i ułożenie okładzin z glazury na posadzkach

- montaż ścianek o konstrukcji stalowej z obłożeniem płytami z gipso – kartonu i wypełnieniem wełną mineralną

- montaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic regulowanych

- wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach i nowowykonywanych ścianach

- wykonanie montażu elementów wentylacji grawitacyjnej- rury plus kratki w pomieszczeniach

- demontaż i montaż przyborów sanitarnych w łazience oraz umywalek w pomieszczeniach

- montaż ozdobnego sufitu podwieszonego w poczekalni oraz elementów pionowych zabudowy z gipso-kartonu

- roboty malarskie oraz gładzie na ścianach i sufitach

- rozbudowa instalacji elektrycznej i hydrauliczno-kanalizacyjnej w zakresie wykonania nowych gniazd elektrycznych i włączników światła i w zakresie nowych punktów podejść pod urządzenia.

Przedmiot zamówienia według kodów CPV:

1.roboty budowlane: 45 00 00 00-7

2.ściany i ścianki murowane: 45262520-2

3.sufity podwieszane i obudowy z płyt G - K: 45421146-9; 45324000-4

4.tynki, okładziny wewnętrzne: 45410000-4; 45431200-9

5.roboty malarskie i wewnętrzne: 45442100-8

6.posadzki: 45430000-0; 45431100-8

7.roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne: 45 33 00 00-9

8.roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 45 31 12 00-2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

data rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

data zakończenia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali, tzn. rozpoczęli i zakończyli co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia

c) dysponują potencjałem technicznym do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego do wykonania zamówienia,

d) dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracownikami z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi,

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 8 Ogłoszenia o zamówieniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – według załącznika nr 2 i nr 3

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w odniesieniu do osób fizycznych – załącznik nr 6);

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – według załącznika nr 4 oraz oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień i wpisów do właściwych izb – wg załącznika nr 5.

e) wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzonych referencjami –według załącznika nr 7

f) dokument stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

g) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena ofertowa | 100 |

---------------------------------------------------------------------------

11) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3,

42-274 Konopiska

księgowość

do dnia 24.05.2011r. do godz. 1230

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

ul. Lipowa 3,

42-274 Konopiska

dnia 24.05.2011r. godz.1245 pokój Dyrektora

13) Termin związania ofertą: 30 dni

14) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15) Zamawiający nie zamierza zastosować dynamicznego systemu zakupów.

16) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w ustawie Pzp.

18) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści złożonej oferty w formie aneksu w przypadku, gdy:

1. nastąpi zmiana kluczowego personelu Wykonawcy w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci

2. zmiana wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny

3. gdy wystąpią oczywiste pomyłki pisarskie lub rachunkowe w treści umowy

4. gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron, w szczególności:

- przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, co uniemożliwia zachowanie terminu realizacji zamówienia

- z powodu działań osób trzecich, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego ani Wykonawcy

5. nastąpi wstrzymanie przez Zamawiającego realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

6. wystąpią istotne okoliczności mające wpływ na wykonanie zamówienia

7. nastąpi zmiana podwykonawcy lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, albo nastąpi przyjęcie nowego podwykonawcy

8. wystąpią warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych

9. wykonanie przedmiotu umowy będzie uzależnione od wykonania robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy.

18) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.04.2011r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ

ANNA POGORZELSKA

 

 


 

SPZOZ/ 82/11

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 Pzp NA ROBOTY

BUDOWLANE

 


 

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia – II etap

 


Rodzaj zamówienia: Przetarg nieograniczony

 


Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3, 42-274 Konopiska

tel./fax 034/328 – 20 – 07

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

 

Konopiska, dnia 28.04.2011r. Zatwierdził: Anna Pogorzelska

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY

OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH

NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 Pzp

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gminny Ośrodek Zdrowia

42-274 Konopiska

ul. Lipowa 3

powiat częstochowski, woj. śląskie

tel./fax. 034/328 – 20 – 07

e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.zozkonopiska.e-bip.org.pl, www.zozkonopiska.pl (aktualności → przetargi)

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

III.Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia – II etap

 

Zakres rzeczowy zamówienia:

 

 1. a. Roboty budowlane remontowe

-rozbiórka istniejących ścian murowanych, oraz ścian o konstrukcji lekkiej z gipso – kartonu wraz z demontażem ościeżnic drzwiowych oraz elementów zamontowanych w tych ścianach

-rozbiórka istniejących okładzin ścian i posadzek w remontowanych pomieszczeniach,

-wykonanie nowych przejść -/otworów drzwiowych/ wraz z montażem ościeżnic w - ścianach wraz z ułożeniem nowych nadproży i wykonanie nowych przejść w nowych ścianach z gipso – kartonu wraz z montażem ościeżnic , oraz wykonanie przekuć i bruzd dla prowadzenia instalacji wod. kan. i elektrycznej.

-wykonanie nowych ścian i gips-karton na stelażu metalowym

-wykonanie tynków uzupełniających na ścianach murowanych istniejących, na sufitach istniejących, na nowych przekuciach i bruzdach instalacyjnych

-wykonanie gładzi gipsowej na nowych ścianach z gipso – kartonu, na innych zabudowach z gipso – kartonu oraz na sufitach, uzupełnienia gładzi gipsowej na istniejących ścianach i sufitach

-wykonanie posadzek z warstwy wygładzającą z masy samopoziomującej, naprawa istniejących posadzek w związku prowadzonymi robotami.

-wykonanie nowych oblicowań ścian i posadzek z glazury,

-wykonanie zabudów rusztowych wraz z obudową z gipso – kartonu w zakresie: elementów ozdobnych sufitów i ścian wraz z rozmieszczeniem w zabudowie punktów świetlnych/ rozbudowa instalacji elektrycznej oświetleniowej/

-wykonanie zabudów z gipso – kartonu na ruszcie metalowym dla nowo-montowanych i istniejących rur.

-roboty malarskie nowe i uzupełniające

dostawa, montaż zabudowy meblowej w formie szafy stałej do zabudowy -1 sztuka/ długości około 1 m, wysokości około 1,5 m, głębokość około 15cm.

-montaż i dostawa drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami regulowanymi.

-rodzaj drzwi - drzwi wewnętrzne o podwyższonym standardzie wraz z opaskami drzwiowymi, klamką, szyldem.

Uwaga roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z właścicielem obiektu, w zakresie rodzaju prowadzonych prac, intensywności prowadzonych robót i ich wpływu na prace przychodni.

 

b. Instalacje wodno-kanalizacyjne

-demontaż wyposażenia łazienki i innych pomieszczeń / w zakresie urządzeń sanitarnych/ i podejść wodno-kanalizacyjnych /rur doprowadzających i odpływów/

-przeróbka istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych dla dopasowania do nowych urządzeń w pomieszczeniach istniejących i w pomieszczeniach projektowanych. Wraz z nowo-montowanymi rurami podejść i odpływów.

-montaż i dostawa wyposażenia sanitarnego: umywalek, miski WC, kranów- wylewek wraz z osprzętem

 

Uwaga roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z właścicielem obiektu w zakresie rodzaju prowadzonych prac, intensywności prowadzonych robót i ich wpływu na prace przychodni.

 

c. Zakres robót wentylacji dotyczy:

A. wykonanie lub remont otworów w istniejących kominach dla montażu nowych kratek wentylacyjnych bez wentylatora nakanałowego i wraz z wentylatorem nakanałowym /oznaczenie wejść wentylacji na rysunku /

-rury wentylacji prowadzone poziomo, podsufitowo jako systemowe, obudowane gipso – kartonem

 

d. Instalacja elektryczne i teletechniczna

-wykonanie nowych podłączeń instalacji elektrycznej.

-wykonanie, poprzez rozbudowę istniejącej instalacji, nowych punktów świetlnych w nowo- powstałych pomieszczeniach -montaż lamp oświetleniowych typu raster oraz typu zwieszka,

-montaż i dostawa osprzętu elektrycznego: gniazdek i przełączników-włączników z uwzględnieniem funkcji pomieszczeń

 

Uwaga roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z właścicielem obiektu w zakresie rodzaju prowadzonych prac, intensywności prowadzonych robót i ich wpływu na prace przychodni.

 

e. Inne uwagi:

 

1.Dokumentacja rysunkowa zawiera: inwentaryzacje istniejących pomieszczeń:

- Rzut piętra z nowym zagospodarowaniem w części: poradni ogólnych

2. OPIS/ zawiera opis funkcji pomieszczeń / numeracja zgodnie z częścią rysunkową z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia, rodzaju posadzek i wyposażenia, malowania, okładzin, wentylacji.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem istniejącym.

 

f. Wymagania dotyczące prowadzenia robót

 

Uwaga roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie przychodni lekarskiej co wymaga każdorazowego uzgodnienia z właścicielem obiektu w zakresie: rodzaju prowadzonych prac, CZASU PRACY, intensywności prowadzonych robót i ich wpływu na prace przychodni.

Wynoszenie materiałów z demontażu i gruzu winno być uzgadniane z właścicielem co do drogi wynoszenia. Drogi dostaw materiałów oraz komunikacja pracowników budowy w obiekcie muszą być uzgodnione z właścicielem obiektu.

Miejsce prac /robót/ prowadzonych, które emitują hałas, pył i inne uciążliwości dla pracy przychodni musi być wydzielane – oddzielane od innych pomieszczeń przychodni - przegrodami lub inną ochroną tymczasową, wykonanymi przez wykonawcę.

 

 

Z uwagi na fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Zamawiający informuje, że roboty o dużym natężeniu hałasu należy wykonać po godzinach pracy Ośrodka, tj. po godz.18-stej w dni powszednie lub w dni wolne od pracy (soboty, niedziele).

 

 

g. Wymagania dotyczące użytych materiałów

 

Z uwagi na charakter obiektu - każdorazowe użycie materiałów winno uwzględniać charakter obiektu - tj. obiekt służby zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów podstawowych oraz wykończeniowych i dodatkowych posiadających cechy, atesty, zapisy, opisy, które pozwalają i dopuszczone są do stosowania do obiektu o tym charakterze.

 

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja projektowa.

Prace objęte przedmiarami robót i dokumentacją projektową muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

UWAGA:

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych /chyba, że w przedmiarze zaznaczono inaczej/.

Wymaga się zastosowania materiałów o parametrach określonych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub materiałów równoważnych.

Wymaga się, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się z przedmiotem zamówienia i dokumentacją projektową. Obmiar robót ma znaczenie informacyjne, tzn. niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane roboty.

 

UWAGA:

Z uwagi na fakt, że jednoczasowo z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia prowadzone będą prace związane z rozbudową sieci teleinformatycznej, Wykonawca obowiązany będzie do współpracy z firmą wykonującą ww. rozbudowę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia według kodów CPV:

 

 1. roboty budowlane: 45 00 00 00-7

 2. ściany i ścianki murowane: 45262520-2

 3. sufity podwieszane i obudowy z płyt G - K: 45421146-9; 45324000-4

 4. tynki, okładziny wewnętrzne: 45410000-4; 45431200-9

 5. roboty malarskie i wewnętrzne: 45442100-8

 6. posadzki: 45430000-0; 45431100-8

 7. roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne: 45 33 00 00-9

 8. roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 45 31 12 00

 

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków:

 

 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są wskazać, że zrealizowali, tj. rozpoczęli i zakończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

 2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać, że dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub równoważnymi a wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej

 2. złożą oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

VI. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za­mó­wie­nia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

 1. Wypełniając dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swej treści co najmniej: strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób współdziałania, zakres prac dla każdej ze stron, sposób odpowiedzialności (bezwzględnie wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców).

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, które Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia:

 1. oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie to musi być złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, gdy każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie).

 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz informacjami o tych osobach, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 5 do SIWZ potwierdzające posiadanie uprawnień i aktualnych wpisów do właściwych izb (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie).

 3. wykaz zrealizowanych (tj. rozpoczętych i zakończonych) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, sporządzony wg wzoru nr 7 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne doświadczenie).

 4. dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w ppkt c zostały zrealizowane należycie.

 1. Stosownie do treści art. 26 ust. 2 b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument winny być przedstawiony w formie oryginału.

 

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oferta musi zawierać:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp wg załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ.

 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie może być podpisane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).

 1. Stosownie do zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817):

 1. jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w doniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. VII, pkt. 3 ppkt. a i b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z tym, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 

 

VIII. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

 

Agata Świącik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, ul. Lipowa 3, tel. 034/328 – 20 – 07 wew. 24 (księgowość), e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów i informacji faksem lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

 

IX. Tryb udzielania wyjaśnień.

 

 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 1. Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego.

 

 1. Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

 

X. Modyfikacja treści SIWZ oraz treści dokumentów SIWZ.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści ją także na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Jeżeli zmiana dotyczy przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach i ofertach.

 

XI. Wadium.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XII. Termin związania ofertą .

 

1) Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

XIII. Przygotowanie oferty.

 

1) Oferta musi zawierać:

 

a) wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1

 

b) szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający również zbiorcze zestawienie kosztów, wykaz materiałów oraz wykaz sprzętu budowlanego

 

c) dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt. VII SIWZ

 

d) podpisany projekt umowy

 

e) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo

( pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału)

 

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

g) w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej

 

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem

potwierdzonym przez Wykonawcę.

 

4) Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy.

 

5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

 

7) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami do oferty winna być ponumerowana oraz parafowana lub podpisana własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta wraz załącznikami winna być zestawiona w sposób trwały tj. uniemożliwiający jej dekompletację.

 

8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane lub podpisane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 

 

XIV. Składanie ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Lipowa 3 (księgowość) do dnia 24. 05. 2011r. do godz. 1230.

 

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

42-274 Konopiska ul. Lipowa 3

Oferta na wykonanie: Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia – II etap

 

Nie otwierać przed dniem: 24. 05. 2011r., godz. 1230

 

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 

 1. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,

poprawek itp. przed terminem składania ofert.

 

 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

5) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty

wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

 

6) Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną

dołączone do oferty.

 

 

XV. Otwarcie ofert.

 

1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 24. 05. 2011r. o godz. 12.45 w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3, pokój Dyrektora.

 

2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

3) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

4) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

1). Cena ofertowa powinna obejmować:

 

a) koszt robót budowlano - montażowych określony na podstawie kosztorysu ofertowego

sporządzonego w oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową oraz specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót

b) obowiązujący podatek VAT

c) wszelkie inne koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia między innymi

niezbędnych badań i prób.

 

2). Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

 

 

XVII. Kryteria oceny oferty.

 

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich

znaczeniem:

 

- cena ofertowa 100 %,

 

2) Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

 

Oferta najtańsza z pośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły

 

(Cn /Cof.b.) x 100 % = liczba punktów

 

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość

punktów.

 

3) W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

XVIII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcie umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru wraz ze streszczeniem oceny porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Równocześnie Zamawiający zamieści dane, o których mowa powyżej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

 2. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści złożonej oferty w formie aneksu w przypadku gdy:

1. nastąpi zmiana kluczowego personelu Wykonawcy w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci

2. zmiana wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny

3. gdy wystąpią oczywiste pomyłki pisarskie lub rachunkowe w treści umowy

4. gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron, w szczególności:

- przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, co uniemożliwia zachowanie terminu realizacji zamówienia

- z powodu działań osób trzecich, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego ani Wykonawcy

5. nastąpi wstrzymanie przez Zamawiającego realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

6. wystąpią istotne okoliczności mające wpływ na wykonanie zamówienia

7. nastąpi zmiana podwykonawcy lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, albo nastąpi przyjęcie nowego podwykonawcy

8. wystąpią warunki uniemożliwiające realizację robót z przyczyn technicznych

9. wykonanie przedmiotu umowy będzie uzależnione od wykonania robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu tego terminu.

 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XXI. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.

 

Załączniki:

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3

 4. Informacja o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4

 5. Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień i aktualnych wpisów do właściwych izb samorządowych – załącznik nr 5

 6. Oświadczenie w stosunku do osób fizycznych (art. 24 ust. 1 pkt. 2) – załącznik nr 6

 7. Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 7

 8. Przedmiar robót – załącznik nr 8

 9. STWiOR – załącznik nr 9

 10. Opis – załącznik nr 10

 11. Opisy wyjaśniające –załącznik nr 11

 12. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 12

 13. Projekt umowy – załącznik nr 13

 
Ogłoszenie o zawarciu umowy PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Konopiska, dn. 30.09.2010r.

SP/ZOZ/222 /10

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Agata Świącik

tel. 034/328 – 20 – 07

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”

Zakres rzeczowy zamówienia:

PAKIET I – szczepionki nr 1:

szczepionka skojarzona DTPa + IPV + Hib – sztuk 150

PAKIET II – szczepionki nr 2:

szczepionka skojarzona DTPa + IPV + Hib + WZW B – sztuk 50

PAKIET III – szczepionki nr 3

szczepionka przeciwko pneumokokom -  sztuk 100

PAKIET IV – szczepionki nr 4

szczepionka przeciwko rota wirusom – sztuk 40

PAKIET V – szczepionki nr 5

szczepionka przeciwko WZW B dla dorosłych – sztuk 60

PAKIET VI – szczepionki nr 6

szczepionka przeciwko ospie wietrznej – sztuk 10

PAKIET VII – szczepionki nr 7

szczepionka przeciwko grypie – sztuk 100

PAKIET VIII – szczepionki nr 8

szczepionka przeciwko WZW A dla dorosłych – sztuk 10

PAKIET IX – szczepionki nr 9

szczepionka przeciwko WZW A dla dzieci – sztuk 10

PAKIET X – szczepionki nr 10

szczepionka przeciwko odrze, różyczce, śwince – sztuk 10

PAKIET XII – szczepionki nr 12

szczepionka przeciwko HPV – sztuk 10

 

PAKIET XIII – szczepionki nr 13

szczepionka przeciwko HPV – sztuk 50

 

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

szczepionki: 33.65.16.00 – 4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pakiet I – szczepionki nr 1,

Pakiet II – szczepionki nr 2,

Pakiet III – szczepionki nr 3,

Pakiet IV – szczepionki nr 4,

Pakiet V – szczepionki nr 5,

Pakiet VI – szczepionki nr 6,

Pakiet VII – szczepionki nr 7,

Pakiet VIII – szczepionki 8,

Pakiet IX – szczepionki nr 9,

Pakiet X – szczepionki nr 10,

Pakiet XII – szczepionki nr 12,

Pakiet XIII – szczepionki 13.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferty najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny ofert  - cena 100 %

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

PAKIET I – VI,  VIII – X oraz XII:

GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189; 60 – 322 Poznań

PAKIET VII:

Interpharma Sp. z o. o., ul. Zabrska 17a; 44 – 100 Gliwice

PAKIET XIII:

Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00 – 380 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Konopiska, dn. 28.09.2010r.

 

SP ZOZ/220 /10

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Pakiet I; Pakiet II; Pakiet III; Pakiet IV; Pakiet V; Pakiet VI; Pakiet VIII; Pakiet IX; Pakiet X; Pakiet XII:

GSK SERVICES Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189; 60 – 322 Poznań

 

Pakiet VII:

Interpharma Sp. z o.o. ul. Zabrska 17a; 44 – 100 Gliwice

 

Pakiet XIII:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8; 00 – 380 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są ofertami najkorzystniejszymi. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena ofertowa – znaczenie 100%

      1

Interpharma Sp. z o. o. ul. Zabrska 17a; 44 -100 Gliwice

 

PAKIET VII: 100

2

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8; 00 – 380 Warszawa   

PAKIET XIII: 100

      3

GSK SERVICES SP. Z O. O. ul. Grunwaldzka 189; 60 – 322 Poznań 

PAKIET I; PAKIET II; PAKIET III; PAKIET IV; PAKIET V; PAKIET VI; PAKIET VIII; PAKIET IX; PAKIET X; PAKIET XII:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

4.      Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia część  postępowania dotyczącą Pakietu XII – szczepionek nr 12.

UZASADNIENIE:

W prowadzonym postępowaniu w części dotyczącej Pakietu XII – szczepionek nr 12 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

5.      Środki ochrony prawnej:

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010. Nr 113, poz. 759 ) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.      wszyscy Wykonawcy

2.      strona internetowa Zamawiającego

3.      tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 
Zapytania Oferenta 1 i odp. PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Konopiska, 22.09.2010r.

 

SP ZOZ/213 /10

 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 zaoferowanie szczepionki 13walentnej?

Odp. Nie.

 

Pyt. 2  Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 zaoferowanie szczepionki przeciw grypie sezon 2010/2011 typu „Sub – unit” (antygen powierzchniowy) inaktywowaną (zawiesina do wstrzykiwań w amp. strz. 0,5 ml)?

Odp. Nie.

 

Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 zaoferowanie szczepionki 4walentnej?

Odp. Nie.  

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska

 
Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

                                                           

 

Konopiska, dn. 20.09.2010r.

 

SP ZOZ/211/10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

 

 

1.      Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.      Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3.      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozkonopiska.e-bip.org.pl, www.zozkonopiska.pl (aktualności → przetargi)

Istnieje również możliwość nabycia lub zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach, ul. Lipowa 3, (księgowość), pn – pt w godz. 8.00 – 16.00

tel./fax. 034/328 – 20 – 07

4.      Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”

 

Zakres rzeczowy zamówienia:

 

PAKIET I – szczepionki nr 1:

szczepionka skojarzona DTPa + IPV + Hib – sztuk 300

PAKIET II – szczepionki nr 2:

szczepionka skojarzona DTPa + IPV + Hib + WZW B – sztuk 140

PAKIET III – szczepionki nr 3

szczepionka przeciwko pneumokokom -  sztuk 140

PAKIET IV – szczepionki nr 4

szczepionka przeciwko rota wirusom – sztuk 60

PAKIET V – szczepionki nr 5

szczepionka przeciwko WZW B dla dorosłych – sztuk 160

PAKIET VI – szczepionki nr 6

szczepionka przeciwko ospie wietrznej – sztuk 10

PAKIET VII – szczepionki nr 7

szczepionka przeciwko grypie –150 sztuk dla dorosłych i 50 sztuk dla dzieci

PAKIET VIII – szczepionki nr 8

szczepionka przeciwko WZW A dla dorosłych – sztuk 10

PAKIET IX – szczepionki nr 9

szczepionka przeciwko WZW A dla dzieci – sztuk 10

PAKIET X – szczepionki nr 10

szczepionka przeciwko odrze, różyczce, śwince – sztuk 10

PAKIET XI – szczepionki nr 11

szczepionka przeciwko WZW A + B – sztuk 10

PAKIET XII – szczepionki nr 12

szczepionka przeciwko HPV – sztuk 15

PAKIET XIII – szczepionki nr 13

szczepionka przeciwko meningokokom – sztuk 50

 

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

szczepionki: 33.65.16.00 – 4

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pakiet I – szczepionki nr 1,

Pakiet II – szczepionki nr 2,

 Pakiet III – szczepionki nr 3,

Pakiet IV – szczepionki nr 4,

Pakiet V – szczepionki nr 5,

Pakiet VI – szczepionki nr 6,

Pakiet VII – szczepionki nr 7,

Pakiet VIII – szczepionki 8,

Pakiet IX – szczepionki nr 9,

Pakiet X – szczepionki nr 10,

Pakiet XI – szczepionki nr 11,

 Pakiet XII – szczepionki nr 12

Pakiet XIII – szczepionki nr 13.

5.      Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.       Termin wykonania zamówienia:

- data rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

- data zakończenia: 30.09.2011r.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1.       O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a.       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b.      posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać, że zrealizowali tj. rozpoczęli i zakończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – przy czym co najmniej jedna z wykazanych dostaw musi być potwierdzona referencjami

c.       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.      sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.       złożą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w pkt 8 ogłoszenia o zamówieniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

8.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o dokumentach, które Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

1.      W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia: 

a.       oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie to musi być złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jedynie w sytuacji, gdy każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie)

b.      wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – według załącznika nr 4 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie)

c.       dokument potwierdzający, że co najmniej jedna z dostaw, o których mowa w ppkt b została zrealizowana  należycie.

2.      Stosownie do treści art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument winny być przedstawiony w formie oryginału.

3.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oferta musi zawierać:

a.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego  zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

b.       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie to musi być  złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną)

4.      Stosownie do zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009r.  sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz.1817):

a.       jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

b.      jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 8, ppkt 1 lit. a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkana lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ponadto oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty – załącznik 1 SIWZ

- podpisany projekt umowy załącznik nr 5 SIWZ

9.      Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

 

 

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium    |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena ofertowa         |  100   |

          ---------------------------------------------------------------------------

11.  Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3 

42 – 274 Konopiska (księgowość)

do dnia  27.09.2010r. do godz. 13.00

12.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

dnia 27.09.2010r. godz. 13.15 pokój Dyrektora.

13.  Termin związania ofertą:

30 dni

14.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15.  Zamawiający nie zamierza zastosować dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w ustawie Pzp.

18.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści złożonej oferty w formie aneksu w zakresie:

  - przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku  zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności:

 - awarie, katastrofy, akty wandalizmu.

      - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci.

19.  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.09.2010r.

          

ZAŁĄCZNIKI:

1. Umowa

2. SIWZ

3. Formularz

4. Załącznik

5. Załącznik

6. Załącznik

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3