ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu medycznego Drukuj
Przetargi - Przetargi

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

W postępowaniu przetargowym  :  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

prowadzonym   w ramach projektu: ”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”, nr UDA-RPLS.10.01.00-24-0592-/17-00 w ramach RPO woj śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X ” Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 ”Infrastruktura ochrony zdrowia”

ogłoszonego w bazie konkurencyjności pod numerem 1162352  
został wybrany oferent

2

Ronomed sp.zoo sp.k.

53 030 Wroclaw ,ul.Przyjaźni 52-1U

74.409,66 zł