zapytania Oferenta 4 i odp. PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 27.08.2010r.

 

SP ZOZ/190 /10

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie z głowicą do sterylizacji typu Fleisch z możliwością kalibracji za pomocą strzykawki kalibracyjnej?

Uzasadnienie: Codzienna kalibracyjna urządzenia jest standardem spirometrycznym i pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów. Przeprowadzenie kalibracji jest bardzo łatwe (może wykonać pielęgniarka) i szybkie (około 1 minuty). Oferowane urządzenie automatycznie mierzy temperaturę, ciśnienie i wilgotność otoczenia. Można również dokonywać pomiarów bez kalibracji urządzenia. Parametr wymagany przez zamawiającego będzie czynnikiem, który podniesie koszty eksploatacji urządzenia (patrz 10 jednorazowych wymiennych głowic).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy umieszczone w SIWZ.

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska