Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Konopiska, dn. 03.09.2010r.

 

SP ZOZ/194 /10

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej Pzp, zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Zadanie I:

GEMED ELIAS SP. J. , ul. Stefana Batorego 19; 41 – 506 Chorzów

 

Zadanie II, III:

PW MARKU MEDICAL SP. J., ul. Kopernika 43; 42 – 200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są ofertami najkorzystniejszymi. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty:

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena ofertowa – znaczenie 100%

       1

Margot Medical Sp. z o. o. , ul. Wąwozowa 18 lok. 154 – 155; 02 – 796 Warszawa

ZADANIE III: 87

2

Gemed Elias Sp. J. ul. Stefana Batorego 19; 41 – 506 Chorzów  

ZADANIE I: 100

3

PW Marku Medical Sp. J., ul. Kopernika 43; 42 – 200 Częstochowa  

     ZADANIE II, III: 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

3.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Pzp zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację niniejszej inwestycji może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

5.      Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.      wszyscy Wykonawcy

2.      strona internetowa Zamawiającego

3.      tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego