Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia Drukuj
Przetargi - Przetargi

                                                           

 

Konopiska, dn. 20.09.2010r.

 

SP ZOZ/211/10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

 

 

1.      Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.      Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3.      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozkonopiska.e-bip.org.pl, www.zozkonopiska.pl (aktualności → przetargi)

Istnieje również możliwość nabycia lub zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach, ul. Lipowa 3, (księgowość), pn – pt w godz. 8.00 – 16.00

tel./fax. 034/328 – 20 – 07

4.      Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”

 

Zakres rzeczowy zamówienia:

 

PAKIET I – szczepionki nr 1:

szczepionka skojarzona DTPa + IPV + Hib – sztuk 300

PAKIET II – szczepionki nr 2:

szczepionka skojarzona DTPa + IPV + Hib + WZW B – sztuk 140

PAKIET III – szczepionki nr 3

szczepionka przeciwko pneumokokom -  sztuk 140

PAKIET IV – szczepionki nr 4

szczepionka przeciwko rota wirusom – sztuk 60

PAKIET V – szczepionki nr 5

szczepionka przeciwko WZW B dla dorosłych – sztuk 160

PAKIET VI – szczepionki nr 6

szczepionka przeciwko ospie wietrznej – sztuk 10

PAKIET VII – szczepionki nr 7

szczepionka przeciwko grypie –150 sztuk dla dorosłych i 50 sztuk dla dzieci

PAKIET VIII – szczepionki nr 8

szczepionka przeciwko WZW A dla dorosłych – sztuk 10

PAKIET IX – szczepionki nr 9

szczepionka przeciwko WZW A dla dzieci – sztuk 10

PAKIET X – szczepionki nr 10

szczepionka przeciwko odrze, różyczce, śwince – sztuk 10

PAKIET XI – szczepionki nr 11

szczepionka przeciwko WZW A + B – sztuk 10

PAKIET XII – szczepionki nr 12

szczepionka przeciwko HPV – sztuk 15

PAKIET XIII – szczepionki nr 13

szczepionka przeciwko meningokokom – sztuk 50

 

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

szczepionki: 33.65.16.00 – 4

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pakiet I – szczepionki nr 1,

Pakiet II – szczepionki nr 2,

 Pakiet III – szczepionki nr 3,

Pakiet IV – szczepionki nr 4,

Pakiet V – szczepionki nr 5,

Pakiet VI – szczepionki nr 6,

Pakiet VII – szczepionki nr 7,

Pakiet VIII – szczepionki 8,

Pakiet IX – szczepionki nr 9,

Pakiet X – szczepionki nr 10,

Pakiet XI – szczepionki nr 11,

 Pakiet XII – szczepionki nr 12

Pakiet XIII – szczepionki nr 13.

5.      Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.       Termin wykonania zamówienia:

- data rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

- data zakończenia: 30.09.2011r.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1.       O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a.       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b.      posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać, że zrealizowali tj. rozpoczęli i zakończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – przy czym co najmniej jedna z wykazanych dostaw musi być potwierdzona referencjami

c.       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.      sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.       złożą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w pkt 8 ogłoszenia o zamówieniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

8.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o dokumentach, które Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

1.      W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia: 

a.       oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie to musi być złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jedynie w sytuacji, gdy każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie)

b.      wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – według załącznika nr 4 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie)

c.       dokument potwierdzający, że co najmniej jedna z dostaw, o których mowa w ppkt b została zrealizowana  należycie.

2.      Stosownie do treści art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument winny być przedstawiony w formie oryginału.

3.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oferta musi zawierać:

a.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego  zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

b.       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie to musi być  złożone /podpisane/ przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub złożone /podpisane/ przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną)

4.      Stosownie do zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009r.  sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz.1817):

a.       jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

b.      jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 8, ppkt 1 lit. a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkana lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ponadto oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty – załącznik 1 SIWZ

- podpisany projekt umowy załącznik nr 5 SIWZ

9.      Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

 

 

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium    |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena ofertowa         |  100   |

          ---------------------------------------------------------------------------

11.  Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3 

42 – 274 Konopiska (księgowość)

do dnia  27.09.2010r. do godz. 13.00

12.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

dnia 27.09.2010r. godz. 13.15 pokój Dyrektora.

13.  Termin związania ofertą:

30 dni

14.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15.  Zamawiający nie zamierza zastosować dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w ustawie Pzp.

18.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści złożonej oferty w formie aneksu w zakresie:

  - przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku  zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności:

 - awarie, katastrofy, akty wandalizmu.

      - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci.

19.  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.09.2010r.

          

ZAŁĄCZNIKI:

1. Umowa

2. SIWZ

3. Formularz

4. Załącznik

5. Załącznik

6. Załącznik