Zapytania Oferenta 1 i odp. Drukuj
Przetargi - Przetargi

Konopiska, 22.09.2010r.

 

SP ZOZ/213 /10

 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 zaoferowanie szczepionki 13walentnej?

Odp. Nie.

 

Pyt. 2  Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 zaoferowanie szczepionki przeciw grypie sezon 2010/2011 typu „Sub – unit” (antygen powierzchniowy) inaktywowaną (zawiesina do wstrzykiwań w amp. strz. 0,5 ml)?

Odp. Nie.

 

Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 zaoferowanie szczepionki 4walentnej?

Odp. Nie.  

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska