Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania Drukuj
Przetargi - Przetargi

Konopiska, dn. 28.09.2010r.

 

SP ZOZ/220 /10

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Pakiet I; Pakiet II; Pakiet III; Pakiet IV; Pakiet V; Pakiet VI; Pakiet VIII; Pakiet IX; Pakiet X; Pakiet XII:

GSK SERVICES Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189; 60 – 322 Poznań

 

Pakiet VII:

Interpharma Sp. z o.o. ul. Zabrska 17a; 44 – 100 Gliwice

 

Pakiet XIII:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8; 00 – 380 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są ofertami najkorzystniejszymi. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena ofertowa – znaczenie 100%

      1

Interpharma Sp. z o. o. ul. Zabrska 17a; 44 -100 Gliwice

 

PAKIET VII: 100

2

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8; 00 – 380 Warszawa   

PAKIET XIII: 100

      3

GSK SERVICES SP. Z O. O. ul. Grunwaldzka 189; 60 – 322 Poznań 

PAKIET I; PAKIET II; PAKIET III; PAKIET IV; PAKIET V; PAKIET VI; PAKIET VIII; PAKIET IX; PAKIET X; PAKIET XII:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

4.      Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia część  postępowania dotyczącą Pakietu XII – szczepionek nr 12.

UZASADNIENIE:

W prowadzonym postępowaniu w części dotyczącej Pakietu XII – szczepionek nr 12 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

5.      Środki ochrony prawnej:

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010. Nr 113, poz. 759 ) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.      wszyscy Wykonawcy

2.      strona internetowa Zamawiającego

3.      tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego