Druga modyfikacja SIWZ PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Konopiska, 18.05.2011r.

SP ZOZ/98/11

 

Druga modyfikacja treści SIWZ

 

dotyczy: przetarg nieograniczony „Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia – II etap”

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z zapytaniem dotyczącym wymiany przewodów kabelkowych Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ, polegającą na zmianie poz. 28 Przedmiaru robót budowlanych stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, polegającą na tym, że:

Jest:

„Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych – demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji elektrycznej w listwach PCV – tylko M, R i S = 0”

Powinno być:

„Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych – demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji elektrycznej w listwach PCV – tylko R i S, M = 0

istniejące przewody – na czas malowania i gipsowania odkręcić listwy i po malowaniu ponownie zamontować w tym samym miejscu i z tego samego materiału po demontażu.

 

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana załącznika SIWZ – Przedmiaru robót budowlanych nie powoduje istotnej zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska