Informacje PDF Drukuj Email

 


INFORMACJA O ZREALIZOWANIU ZADAŃ W  PROJEKCIE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


1.   Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo — budowlanych i zakupu sprzętu medycznego
2.   Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
3.   Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4.   Okres realizacji: X 2018 - IV 2019 
5.   Krótki opis projektu:
Zakres projektu obejmował:
wykonanie robót remontowo — budowlanych (w tym: modernizacyjnych, instalacyjnych) mających na utworzenie pomieszczeń  zabiegowych poradni położniczo-ginekologicznej, zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia (środków trwałych), w tym sprzętu medycznego na potrzeby świadczenia specjalistycznych usług medycznych w ramach opieki nad matką i dzieckiem , oraz nadzór i promocję projektu.

Pacjenci korzystający z gabinetu zabiegowego otrzymali do dyspozycji m.in. gabinet położniczo-zabiegowy, gabinet położnej oraz pomieszczenie higieniczne z przebieralnią  i  WC przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

6. Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem główny: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Realizacja przyczyni się m.in. do:
-skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań oraz dokładniejszej diagnozy — co wpłynie na wzrost wykrywalności chorób we wczesnych stadiach,
-poprawy stanu zdrowia mieszkańców (zwłaszcza kobiet) oraz zmniejszenia wskaźnika umieralności i wydłużenia życia,
-zmniejszenia absencji chorobowych przekładających się na aktywność zawodową mieszkańców, a w konsekwencji wzrost dochodów gospodarstw domowych - zmniejszenia poziomu bezrobocia i ubóstwa.

7. W wyniku zakupu specjalistycznego sprzętu  w SP ZOZ GOZ  funkcjonują nowo-zakupione urządzenia medyczne
m. in.
-Ultrasonograf Voluson S10
-Kolposkop optyczny z torem wizyjnym
-Aparat do krioterapii
-Aparat elektrochirurgiczny
-Specjalistyczny fotel zabiegowy  z lampą operacyjnąINFORMACJA O PROJEKCIE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

1.   Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo — budowlanych i zakupu sprzętu medycznego
2.   Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
3.   Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4.   Okres realizacji: lata 2018-2019
5.   Krótki opis projektu:
Zakres projektu obejmuje:
wykonanie robót remontowo — budowlanych (w tym: modernizacyjnych, instalacyjnych) mających na celu zagospodarowanie pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej, zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia (środków trwałych), w tym sprzętu medycznego na potrzeby świadczenia specjalistycznych usług medycznych w ramach opieki nad matką i dzieckiem.
W ramach inwestycji zostanie zapewniony nadzór inwestorski oraz promocja.
6. Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem głównym projektu jest: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo — budowlanych oraz zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do:
-skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań oraz dokładniejszej diagnozy — co wpłynie na wzrost wykrywalności chorób we wczesnych stadiach,
-poprawy stanu zdrowia mieszkańców (zwłaszcza kobiet) oraz zmniejszenia wskaźnika umieralności i wydłużenia życia,
-zmniejszenia absencji chorobowych przekładających się na aktywność zawodową mieszkańców, a w konsekwencji wzrost dochodów gospodarstw domowych - zmniejszenia poziomu bezrobocia i ubóstwa.

7. Wartość całkowita inwestycji/koszty kwalifikowane: 512 635,12 zł, w tym dotacja Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 435 739,85 zł - tj. 85,00% kosztów kwalifikowanych.

 


 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach od kwietnia 2015roku realizuje projekt PFRON-u pt.

„ Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B.

 

Projekt obejmuje zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku SP ZOZ GOZ w Konopiskach w celu niwelacji barier w poruszaniu i komunikowaniu się osób niepełnosprawnych; umożliwienie pacjentom swobodnego i samodzielnego dostępu do opieki zdrowotnej oraz stworzenie im możliwości rehabilitacji społecznej, mającej na celu przywracanie możliwości normalnego sposobu życia.
Całkowity koszt realizacji projektu to 190 279,01 złotych, kwota dofinansowania PFRON-u to 66 002,11 złotych
co stanowi 60% (2/3 całkowitych kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu).

Znalezione obrazy dla zapytania logo PFRON

 

 

Na przełomie 2012/2013r. odbył się kolejny etap remontu, który objął poradnię ginekologiczno - położniczą oraz laboratorium. W jego ramach wyremontowano poczekalnię, gabinet ginekologiczny, korytarz, dwa pomieszczenia laboratorium, WC - wykonano gipsowanie, malowanie ścian i lamperii, wymieniono płytki ścienne w laboratorium, umywalki, baterie umywalkowe, kontakty, klamki. Odświeżono także wszystkie pomieszczenia w poradni rehabilitacyjnej (malowanie ścian, lamperii). Remont przeprowadzony został ze środków własnych Ośrodka.

W dniach 14.06. - 15.09.2011r. w SP ZOZ w Konopiskach przeprowadzono drugi etap modernizacji pomieszczeń. Remont objął poradnię ogólną, gdzie wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, teleinformatyczną, wykonano gładź gipsową na ścianach, sufitach, położono pasadzkę, płytki, wykonano prace malarskie, wyremontowano WC, wymieniono drzwi, zakupiono nowe meble. Remont przeprowadzony został ze środków własnych Ośrodka.

Ośrodek Zdrowia korzystał także z funduszy unijnych:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Projekt "Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ GOZ w Konopiskach" realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt obejmował modernizację pomieszczeń zakładu oraz zakup sprzętu nedycznego.

Za kwotę 162.049,67 zł wyremontowano:

 

  • pomieszczenia na potrzeby poradni rehabilitacyjnej,
  • poradnię dla dzieci,
  • rejestrację dla pacjentów (dla dorosłych oraz dla dzieci).

 

Zakupiono także sprzęt medyczny za łączną kwotę 457.953,75 zł, w tym:

  • rehabilitacyjny, m. inn. stoły do masażu, urządzenia do ćwiczeń kończyn, aparaty: do laseroterapii, elektroterapii, krioterapii, bieżnię treningową (razem 51 sztuk za kwotę 151.300,54 zł),
  • laboratoryjny za kwotę 79.608,00 zł (automatyczny analizator hematologiczny, koagulometr z pipetą automatyczną, automatyczny analizator biochemiczny, czytnik pasków moczu),
  • oraz za kwotę 227.045,21 zł ultrasonograf, sprzęt położniczo - ginekologiczny (fotel ginekologiczny, KTG, detektor tętna płodu), spirometr, holter.

Ponadto w projekcie ujęte zostały także koszty: obsługi i promocji projektu, koszty związane z przygotowaniem planów, rysunków, kosztorysów na potrzeby remontu oraz koszty nadzoru budowlanego, a także koszty obowiązkowych odbiorów technicznych wyremontowanych pomieszczeń (Sanepid, Spółdzielnia Kominiarzy, sprawdzenia elektryczne).

Całkowita wartość projektu wynosi 668.676,95 zł, a kwota dofinansowania 567.635,25 zł.

Pierwszy wydatek w ramach projektu poniesiony został 14 sierpnia 2007r., rzeczowe zakończenie projektu odbyło się 28 października 2010, ostatnia transza dofinansowania została wypłacona przez Instytucję Zarządzającą dnia 23 marca 2012r.

ZPORR

W latach 2004 - 2005 Ośrodek Zdrowia otrzymał dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) realizując projekt pn. "Wyposażenie w sprzęt medyczny i komputerowy SP ZOZ GOZ w Konopiskach". W pierwszej połowie 2005r. zakupiono aparat USG i EKG za kwotę 76.764,00 zł. W drugiej połowie 2005r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 18.627,00 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 95.391,00 zł, a kwota dofinansowania z programu ZPORR 71.543,25 zł.