Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: PORADNIA DLA DZIECI ::: HIGIENA SZKOLNA
Gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej PDF Drukuj Email

Harmonogramy pracy pielęgniarek szkolnych:

 

Bożena BadoraPielęgniarka dyplomowana

 

Szkoła Podstawowa w Konopiskach

Wtorek, Czwartek   8.00 - 15.35

Środa 10.15 - 15.35


 

Gabriela CiukLicencjat pielęgniarstwa


Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku

Poniedziałek 10.05 - 15.35

Zespół Szkół w Hutkach

Środa  10.00 - 15.35

Zespół Szkół w Kopalni

Piątek  8.00 - 13.35

Zespół Szkół w Rększowicach

Wtorek   8.00 - 15.35

Szkoła Podstawowa w Łaźcu

Czwartek 8.00 - 12.20


 

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI


Część I

 

 

 

 

1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich  oraz   wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

4. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych.


 

 

Część II.

Warunki realizacji testów przesiewowych.


WIEK ALBO ETAP EDUKACJI TESTY PRZESIEWOWE


I. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne*( **)

 

 

 

1. Test do wykrywania zaburzeń:

a) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

b) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

c) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);

d) ostrości wzroku;

e) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

f) ciśnienia tętniczego krwi.

2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.


II. Klasa III szkoły podstawowej**

 

 

1. Test do wykrywania zaburzeń:

a) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współ- czynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

b) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

c) ostrości wzroku;

d) widzenia barw;

e) ciśnienia tętniczego krwi.


III. Klasa V szkoły podstawowej**

 

1.Test do wykrywania zaburzeń:

a) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współ- czynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

b) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

c) ostrości wzroku;

d) widzenia barw;

e) ciśnienia tętniczego krwi.


IV. Klasa VII**

 

 

1.Test do wykrywania zaburzeń:

a) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współ- czynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

b) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

c) ostrości wzroku;

d) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

e) ciśnienia tętniczego krwi.


* W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej.

** W przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych.