Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: PRZETARGI
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Konopiska 12 marzec 2012r.

SP ZOZ GOZ ogłasza przetarg  na wykonanie robót budowlanych  dla remontu bieżącego pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Konopiskach .

Termin składania ofert 20 marzec 2019r

Strona internetowa z ogłoszeniem

https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 
ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu medycznego PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

W postępowaniu przetargowym  :  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

prowadzonym   w ramach projektu: ”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”, nr UDA-RPLS.10.01.00-24-0592-/17-00 w ramach RPO woj śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X ” Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 ”Infrastruktura ochrony zdrowia”

ogłoszonego w bazie konkurencyjności pod numerem 1162352  
został wybrany oferent

2

Ronomed sp.zoo sp.k.

53 030 Wroclaw ,ul.Przyjaźni 52-1U

74.409,66 zł

 
Ogłoszenie o wyniku postepowania PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach”

do projektu pn:Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

PHU Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki

42-200 Częstochowa ul.G.Bacewicz 7/36

89.052 zł brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: ocena punktowa =100 punktów dla badanej oferty jest najwyższa, oferent przedstawił referencje z robót budowlanych o tożsamym charakterze jak i planowane w zadaniu

Umowa została zawarta w dniu 22.12.2018r.

 

PHU Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki 42-200 Częstochowa ul.G.Bacewicz 7/36

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

strona internetowa  :https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147174#infowyk

w sprawie :udzielenia zamówienia publicznego na „.Modernizację pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach” prowadzonego w procedurze konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020

 

 
Przetargi PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Zapytanie ofertowe na: "Dostawa pięciu zestawów komputerowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach" - treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/19644


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/19644

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: „Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach” w związku z realizacją projektu pn.Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”  - treść zapytania wraz załącznikami dostępna pod adresem:  https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 


 

Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach- treść ogłoszenia dostępna pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147174

  

Dostawa ultrasonografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Informacja z otwarcia ofert dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

 


 

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Hutkach

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne po adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393


 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3